% 1 - ορισμός. Τι είναι το Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή - ορισμός


Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή         

Ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) παρέχει συγκρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό των κρατών μελών της ΕΕ. Από τον Ιανουάριο του 1996 καταρτίζεται παράλληλα με τον δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) από την ΕΛΣΤΑΤ.

Οι ΕνΔΤΚ κάθε κράτους μέλους αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό του Ευρωπαϊκού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (EICP), που μετρά τον πληθωρισμό, και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Νομισματικής Ένωσης (MUICP), που μετρά την νομισματική σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή         
Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταλωτή (ΕνΔΤΚ) παρέχει σιγκρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό των κρατών μελών της ΕΕ. Από τον Ιανουάριο του 1996 καταρτίζεται παράλληλα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) από την ΕΛΣΤΑΤ.
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή         
Στην Οικονομική Επιστήμη ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) ή τιμάριθμος είναι ο δείκτης μέτρησης του κόστους ζωής και διαβίωσης που βασίζεται στις μεταβολές των λιανικών τιμών των περισσότερων αγαθών ή υπηρεσιών. Μετρά τη διακύμανση των τιμών στα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο "καλάθι του καταναλωτή".