% 1 - ορισμός. Τι είναι το Ενδοκοινοτική απόκτηση
Diclib.com
Διαδικτυακό λεξικό

Τι (ποιος) είναι Ενδοκοινοτική απόκτηση - ορισμός


Ενδοκοινοτική απόκτηση         
Ενδοκοινοτική Απόκτηση Αγαθών για ένα Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται η αγορά προϊόντων από άλλο Κράτος Μέλος. Ήτοι, για την Ελλάδα θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση η αγορά αγαθών από τη Γαλλία και ομοίως για τη Γαλλία θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση η αγορά αγαθών από την Ελλάδα.