συντακτικός - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

συντακτικός - translation to English


συντακτικός      
constituent, syntactic
syntactic      
adj. συντακτικός
constituent      
συντακτικός, συστατικός, συνταγματικός