συντηρούμαι - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

συντηρούμαι - translation to English


συντηρούμαι      
keep, subsist
subsist      
v. υπάρχω, συντηρούμαι, υφίσταμαι
keep      
v. διατηρώ, συντηρούμαι, κρατώ, φυλάσσω, συντηρώ, μένω, γιορτάζω