συριγμός - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

συριγμός - translation to English


συριγμός      
sibilation, siss, swish
siss      
συριγμός
sibilation      
n. συριγμός