συσχέτιση - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

συσχέτιση - translation to English


συσχέτιση      
correlating, correlation
correlating      
συσχέτιση
correlation      
n. συσχέτιση, συσχετισμός