συσχετίζω - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

συσχετίζω - translation to English


συσχετίζω      
compare, correlate
συσχετίζομαι      
correlate
correlate      
v. συσχετίζω, συγγενεύω, συσχετίζομαι