σύ ο ίδιος - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σύ ο ίδιος - translation to English

WIKIMEDIA LIST ARTICLE
Ο Cancri

σύ ο ίδιος      
thyself, yourself
thyself      
σύ αυτός, σύ ο ίδιος
yourself      
n. σύ ο ίδιος, το εαυτόν σου

Definition

Omicron
·add. ·noun Lit., the little, or short, O, o; the fifteenth letter of the Greek alphabet.

Wikipedia

Omicron Cancri

The Bayer designation Omicron Cancri (ο Cnc / ο Cancri) is shared by two stars in the constellation Cancer:

  • ο1 Cancri
  • ο2 Cancri

They are separated by 0.27° on the sky. With a physical separation of 0.2163 parsec (0.705 light-year), the stars most likely form a co-moving pair.