σύνολο - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σύνολο - translation to English


σύνολο         
aggregate, ensemble, aggregation, total, mass, summation
cutset      
διαχωριστικό σύνολο
character set         
  • Hollerith 80-column punch card with EBCDIC character set
  • 365x365px
SYSTEM USING A PRESCRIBED SET OF DIGITAL VALUES TO REPRESENT TEXTUAL CHARACTERS
Character set; Text encoding; International character set; Character code; Charset; Text encodings; Character encodings; Character sets; Legacy encoding; Character Set; Codeset; Legacy character set; Coded character set; Charsets; Coded Character Set; Character repertoire; Character encoding scheme; Character encoding form; Code character; Coded character; Code unit; Symbol set; Draft:List of computer character encodings; Character encoding system; Character coding system; Character coding; IBM Character Data Representation Architecture; Character Data Representation Architecture; IBM CDRA; CDRA; File encoding; File encodings; Convmv; Code set; Unicode encoding model; Character encoding translation; History of character encoding
σύνολο χαρακτήρων

Wikipedia

Σύνολο
Ένα σύνολο είναι κάθε συλλογή σαφώς διακριτών και καλώς καθορισμένων αντικειμένων που προέρχονται από τον χώρο της εμπειρίας (αντικείμενα συγκεκριμένα) ή των διανοημάτων (αντικείμενα αφηρημένα), τα οποία θεωρούνται ως μια ολότητα.Γεωργίου, Δ.