σύσπαση - translation to English
Diclib.com
Online Dictionary

σύσπαση - translation to English


σύσπαση      
contortion, tic, contraction
νευρική σύσπαση      
twitch
contortion      
n. συστροφή, διαστρέβλωση, εξάμβλωση, σύσπαση