È - definizione. Che cos'è È
Diclib.com
Dizionario in linea

Cosa (chi) è È - definizione


Ē         
Ē (hoofdletter) of ē (kleine letter) is een letter met daarop een horizontale streep, genaamd: macron. De letter wordt gebruikt in het Lets, het Lijfs en in het Samogitisch.
Ë (letter)         
DE LETTER Ë (E MET TREMA) UIT HET LATIJNSE ALFABET
De Ë (onderkast: ë) is een in het Latijns alfabet voorkomende letter. De letter wordt gevormd door het karakter E met een daarboven geplaatste trema.
E (wiskunde)         
WISKUNDIGE CONSTANTE
E (wiskundige constante); E (getal); 2,7182818...
In de wiskunde is het getal , het getal van Euler, een wiskundige constante die het grondtal is van de natuurlijke logaritme. Het getal is gedefinieerd als:

Wikipedia

È
De È (onderkast è) is een in het Latijnse alfabet voorkomende letter. De letter wordt gevormd door het karakter E met een daarboven geplaatste accent grave.
Esempi dal corpus di testo per È
1. In Kazan, I was told that âñå íàøè áåäû îò ðóññêèõ –– è ïüÿíñòâî, è êóðåíèå, è ãðÿçü, è ëåíü (all our troubles come from the Russians –– drunkenness, smoking, filth and laziness). One Tatar historian also told me that St.
2. A nice little folk saying is: Íàäåÿòüñÿ è æäàòü –– îäóðàчåííûì ñòàòü. (Hoping and waiting will addle your brain.) Îíà íå ïûòàåòñÿ íàéòè ðàáîòó. Îíà ïðîñòî ñèäèò ó ìîðÿ è æäёò ïîãîäû. (She isn‘t trying to find a job.
3. Petersburg, where õëåá only means brown bread, and white bread is called áóëêà (a roll elsewhere in Russia) or áàòîí (a loaf everywhere else). The phrase Ñõîäè â áóëîчíóþ è êóïè õëåáà è áóëêó means in St.
4. Who could be against ëþáîâü, æåíùèíû è äåòè (love, women and children)? Or Franklin D.
5. In Russian, you can be free as a Cossack. Âîò ÿ âîëüíûé êàçàê÷ чòî õîчó, òî è äåëàþ! (I‘m a free Cossack÷ I do whatever I want!) Or you can be as free as a bird÷ ß âàì íå ðàáà ... ß âîëüíàÿ ïòèöà; êóäà õîчó, òóäà è èäó. (I‘m not your slave ... I‘m as free as a bird.