Í - definizione. Che cos'è Í
Diclib.com
Dizionario in linea

Cosa (chi) è Í - definizione


Ǐ         
Ǐ (hoofdletter) of ǐ (kleine letter) (i-haček) is een letter die wordt gebruikt in het pinyin (de romanisatie van het Mandarijn) en in het Internationaal Fonetisch Alfabet (IPA). Deze letter wordt frequent verward met de letter ĭ (i-breve).
I, Claudius         
TELEVISIESERIE UIT VERENIGD KONINKRIJK
| taal = Engels
I (band)         
  • I tijdens Bergen Metal Fest 2006
BAND
I is een Noorse heavymetalband opgericht in 2005.

Wikipedia

Î
De Î (onderkast: î) is een in het Latijns alfabet voorkomende letter. De letter wordt gevormd door het karakter I met een daarboven geplaatste circumflex.
Esempi dal corpus di testo per Í
1. Today, there seem to be óë';÷í$';ĺ ćĺíů';í$'; (streetwalkers) and ćĺíů';í$'; ďî â$';çîâó (call girls), the latter being higher class and more expensive.
2. It‘s îäíŕ ňŕďęŕ, îä';í řë¸ďŕíĺö, îäíŕ ďĺđ÷ŕňęŕ, îä';í áîň';íîę, îä';í ńŕďî';, îä';í íîńîę. What if you want to buy three pairs of socks?
3. The first question is: Are the words ęđĺńňüH';í';í (since the 14th century: peasant, farmer) and őđ';ńň';ŕí';í (Christian) related, and if so, how did the meanings diverge?
4. In the criminal world áë';í$'; are counterfeit bills; in the computer world áë';í$'; can mean CD discs, although this expression is rather dated.
5. They were first usually written Í';ęîëŕ ń$';í Ëŕçŕđĺâ (Nikola son [of] Lazar), and then Í';ęîëŕ Ëŕçŕđĺâ ń$';í (Nikola, Lazar‘s son). Sometimes the patronymic was a matronymic: Îëĺ'; Íŕńňŕńü';÷ (Oleg, son of Nastasya), or sometimes the grandfather‘s or other ancestor‘s name was used alone or in succession.