Ñ - definizione. Che cos'è Ñ
Diclib.com
Dizionario in linea

Cosa (chi) è Ñ - definizione


Ñ         
Ñ ( /enje/ — Spaans: eñe) wordt in de Spaanse taal gebruikt voor een palatale n-klank. De combinatie nj, zoals in Spanje en signaal, is een redelijke benadering van de uitspraak.
Ń         
100px|right
N (spoorwegrijtuig)         
  • Een N-rijtuig dat ondertussen gesloopt is staat hier bij de [[Stoomspoorlijn Dendermonde-Puurs]]
SPOORWEGRIJTUIG
Voiture Express Nord
N was de Belgische benaming voor een serie rijtuigen die in dienst kwam van de particuliere Franse spoorwegmaatschappij Nord-Belge, die ook in België actief was. Deze in totaal 18 rijtuigen werden later overgenomen door de Belgische spoorwegen.
Esempi dal corpus di testo per Ñ
1. Email the Opinion Page EditorÌîñêâà áüёò ñ íîñêà: Moscow doesn‘t pull any punches.
2. Finally: a resolution I may be able to keep! Ñ Íîâûì ãîäîì! Michele A.
3. The standard verb for being tired is óñòàâàòü/ óñòàòü, but you can add intensifiers to taste. Ìû ðàáîòàëè ñ óòðà äî íîчè! ß òàê/áåçóìíî/æóòêî/ óæàñíî óñòàë! (We worked from morning till night!
4. When someone tells you, "ß åù¸ ñ òîáîé ðàñïëàчóñü!" (I‘ll make you pay for that!), you can usually expect nothing worse than having to do the dishes all week.
5. Another expression in a similar vein is Ìîñêâà áüёò ñ íîñêà (literally, Moscow kicks you off your feet). This comes from êóëàчíûå áîè –– fist–fighting tournaments –– when groups of men would line up by the Moscow River and try to beat each other to a pulp.