Ô - definizione. Che cos'è Ô
Diclib.com
Dizionario in linea

Cosa (chi) è Ô - definizione


Ǿ         
Ǿ, ǿ is een klinker en een letter die gebruikt wordt in het Deens. Het zeldzaam gebruik in het Deens blijft beperkt tot daar waar een onderscheid gemaakt dient te worden met een gelijkaardig woord met Ø.
Ø         
  • right
"Ø", "ø" is een klinker en een letter die gebruikt wordt in het Deens, Faeröers en Noors en bestaat uit een O of o met een schuine streep.
Ő         
  • thumb
De ő (hoofdletter Ő, kleine letter ő) is een letter gebruikt in het Hongaarse alfabet. Het dubbel accent aigu op de o is een combinatie van het umlautteken en het accent aigu.

Wikipedia

Ø
"Ø", "ø" is een klinker en een letter die gebruikt wordt in het Deens, Faeröers en Noors en bestaat uit een O of o met een schuine streep.
Esempi dal corpus di testo per Ô
1. It is the visual version of ô';'; ňĺáĺ: No way!
2. One Russian bloggerette moaned: ß –– ńđĺäíH';H';. Îá$';÷í$';é đîńň, âĺń. Îá$';÷íŕH'; ô';';óđŕ. ß –– ńĺđŕH'; ě$';řęŕ. (I‘m average –– average height and weight, average figure.
3. And he had seemed like such a nice young man.) Or you could say: Íó ň$'; '; ';óńü! '4;¸ë ďĺđĺ';îâîđ$'; ń íŕřĺé ô';đěîé, ŕ çŕęëţ÷';ë ęîíňđŕęň ń äđó';îé! (You sneak!
4. First, it turns out that I am, much to my delight, ';íîĺ ô';ç';÷ĺńęîĺ ë';öî (a different kind of individual). How nice of the tax services to recognize my outstanding and unique characteristics.
5. On top they wear áţńň';ŕëüňĺđ (brassiere), more commonly referred to as ë';ô÷';ę. In locker rooms, large–size bras are scathingly called ';ŕěŕę'; (literally "hammocks") for reasons I don‘t have to explain.