Ö - definizione. Che cos'è Ö
Diclib.com
Dizionario in linea

Cosa (chi) è Ö - definizione


Ǿ         
Ǿ, ǿ is een klinker en een letter die gebruikt wordt in het Deens. Het zeldzaam gebruik in het Deens blijft beperkt tot daar waar een onderscheid gemaakt dient te worden met een gelijkaardig woord met Ø.
Ø         
  • right
"Ø", "ø" is een klinker en een letter die gebruikt wordt in het Deens, Faeröers en Noors en bestaat uit een O of o met een schuine streep.
Ő         
  • thumb
De ő (hoofdletter Ő, kleine letter ő) is een letter gebruikt in het Hongaarse alfabet. Het dubbel accent aigu op de o is een combinatie van het umlautteken en het accent aigu.

Wikipedia

Ø
"Ø", "ø" is een klinker en een letter die gebruikt wordt in het Deens, Faeröers en Noors en bestaat uit een O of o met een schuine streep.
Esempi dal corpus di testo per Ö
1. In the old days, bad women were đŕçâđŕňí';ö$'; (libertines), đŕńďóňí';ö$'; (profligates), or áëóäí';ö$'; (loose women). Sometimes this meant that they were prostitutes; sometimes it meant that they fooled around on the side.
2. The various Ńŕäîâí';÷ĺńę';ĺ óë';ö$'; (Gardener‘s streets) were once home to the tsar‘s gardens.
3. The various Ęóçíĺöę';ĺ óë';ö$'; (Smithy streets) don‘t need much explaining, nor do the many incarnations of Ěîíĺňí$';ĺ óë';ö$'; (Coin streets), where the state mints were located.
4. This language watcher says that íîâŕH'; ňđŕä';ö';H'; (new tradition) is nonsense, since a tradition is old by definition.
5. If you are feeling adventurous and trust the salon, you could ask for: î÷';ńňęŕ ë';öŕ (facial), ő';ě';÷ĺńę';é ď';ë';í'; (chemical peeling), ýď';ëH';ö';H'; (depilation, in Russian also called óäŕëĺí';ĺ âîëîń), îęđŕńęŕ đĺńí';ö (eyelash coloring) or even ő';ě';÷ĺńęŕH'; çŕâ';âęŕ đĺńí';ö (eyelash perms). Or save your money and wear a turban and dark glasses until your next trip home.