Ď - definizione. Che cos'è Ď
Diclib.com
Dizionario in linea

Cosa (chi) è Ď - definizione


Ð         
  • right
LETTER UIT HET IJSLANDS, FAERÖERS, OUDENGELS EN OUDNOORS
Eð; Edh
Ð (hoofdletter Ð, kleine letter ð) (eth, eð of edh, Faeröers: edd) is een letter gebruikt in het Oudengels (Angelsaksisch), modern IJslands en Faeröers. De letter werd ook gebruikt in middeleeuws Scandinavië, maar werd later vervangen door dh.
Đ         
VERSCHILLENDE VARIANTEN VAN EEN LETTER D MET EEN STREEP ERDOOR
Đ (D met streep)
De Đ (hoofdletter) of đ (kleine letter) is een letter die in het Servo-Kroatisch (in het cyrillisch Ђ, uitspraak /dʑ/), het Vietnamees en sommige varianten van het Samisch wordt gebruikt.
Ɖ         
  • Afrikaanse D
AFRIKAANSE DOORGESTREEPTE D
Afrikaanse D
De Afrikaanse D (hoofdletter: Ɖ, onderkast: ɖ) is een Latijnse letter die gebruikt wordt voor de uitspraak van stemhebbende retroflexe plosief. De kleine letter wordt ook in het Internationaal Fonetisch Alfabet gebruikt om deze klank aan te geven.

Wikipedia

Ď
Het grafeem Ď (onderkast: ď) is een letter uit het Tsjechische en Slowaakse alfabet. Het is gevormd met de Latijnse letter D (onderkast: d) met de toevoeging van een haček.
Esempi dal corpus di testo per Ď
1. There was only muted market reaction to further trouble in Nigeria after militants killed ď¬Ѓve soldiers and kidnapped ď¬Ѓve South Korean contractors at a Shell–operated oil facility.
2. I resolve never to ask why ćäŕňü, ďĺňü, ď';ńŕňü, and ďĺ÷ü can‘t be made into adverbial participles.
3. And for the grand prize in tricky grammar, what do these five verbs have in common: ď$';ëĺńîń';ňü (to vacuum), ÷óä';ňü (to act strangely), ďîáĺä';ňü (to win), óáĺä';ňü (to convince), îůóň';ňü (to sense)? They are verbs that don‘t have a first person singular form, according to most dictionaries. Îíŕ ď$';ëĺńîń';ň. (She‘s vacuuming.) Îí ÷óä';ň. (He‘s acting weird.) Ě$'; ďîáĺä';ě. (We‘ll win.) '4;$'; óáĺä';ňĺ. (You‘ll be convincing.) Îí'; îůóňH';ň. (They‘ll sense it.) But when you try to say that you are doing these actions, you stumble through several attempts like ď$';ëĺńîńţ ... ď$';ëĺńîřó ... before grinding to a halt.
4. At the dawn of written history, Russians only made and drank mildly alcoholic beverages: ě¸ä (mead) and ď';âî (beer). Đóń'; âĺńĺë';ĺ ĺńňü ď';ň';! (Drink is the joy of Russia!) Prince Vladimir may have declared, but they were drinking low–octane brews.
5. Sometimes our linguistic "principles" match up. '6;îá';ňüńH'; â$';äŕ÷'; '';ŕęŕĺâŕ –– ďđ';íö';ď';ŕëüí$';é âîďđîń äëH'; Đîńń';';. (Getting Zakayev extradited is a matter of principle for Russia.) ß çíŕëŕ ĺ';î ěíî';î ëĺň, ýňî á$';ë ÷ĺëîâĺę áĺńęîěďđîě';ńńí$';é, íĺçŕâ';ń';ě$';é, ďđ';íö';ď';ŕëüí$';é. (I knew him for years, and he was always uncompromising, independent and principled.) But with a sentence like: Îí –– ďđ';íö';ď';ŕëüí$';é ďĺńń';ě';ńň, you don‘t want to call him a principled pessimist; in English it sounds like he is a pessimist who happens to be of strong moral fiber.