Ő - definizione. Che cos'è Ő
Diclib.com
Dizionario in linea

Cosa (chi) è Ő - definizione


Ǿ         
Ǿ, ǿ is een klinker en een letter die gebruikt wordt in het Deens. Het zeldzaam gebruik in het Deens blijft beperkt tot daar waar een onderscheid gemaakt dient te worden met een gelijkaardig woord met Ø.
Ø         
  • right
"Ø", "ø" is een klinker en een letter die gebruikt wordt in het Deens, Faeröers en Noors en bestaat uit een O of o met een schuine streep.
Ő         
  • thumb
De ő (hoofdletter Ő, kleine letter ő) is een letter gebruikt in het Hongaarse alfabet. Het dubbel accent aigu op de o is een combinatie van het umlautteken en het accent aigu.

Wikipedia

Ø
"Ø", "ø" is een klinker en een letter die gebruikt wordt in het Deens, Faeröers en Noors en bestaat uit een O of o met een schuine streep.
Esempi dal corpus di testo per Ő
1. One poet wrote: '3;ë';í –– ń';ěâîë ńîëíöŕ, ęđŕńí$';ő äíĺé, őîđîř';ő óđîćŕĺâ, ëŕäí$';ő áđŕęîâ '; çäîđîâ$';ő äĺňĺé. (Bliny are the symbol of the sun, beautiful days, good harvests, happy marriages and healthy children.) Today áë';í appears metaphorically in the political arena, usually in the expression ďĺđâ$';é áë';í ęîěîě. This literally means "the first pancake was all balled up," but figuratively expresses the philosophical acceptance that things rarely go well right from the start.
2. Then there is ńóěěŕ đŕńőîäîâ '; íŕëî';îâ$';ő â$';÷ĺňîâ, óěĺíüřŕţů';ő íŕëî';îâóţ áŕçó (total expenditures and tax deductions that decrease the taxable income). This category no longer provokes the four–hour rants it once did.
3. To that universal list of possible explanations, Russian commentators add some reasons they cite as peculiarly Russian: Đîńń';H'; í';ęî';äŕ íĺ ëţá';ň ńâî';ő îńâîáîä';ňĺëĺé (Russia never loves its liberators). Đîńń';H'; öĺí';ň ëţäĺé, ňîëüęî ęî';äŕ ';ő íĺň (Russia only values people when they are gone). We foreigners can live in this country for 100 years and still not understand half of what goes on.
4. So you need to decipher the reality behind the Russian words. Ńîö';ŕëüíŕH'; ďîë';ň';ęŕ ęîěďŕí';'; ďđĺäńňŕâëH';ĺň ńîáîé ń';ńňĺěó ęîđďîđŕň';âí$';ő ńîö';ŕëüí$';ő ďđî';đŕěě (literally: the company‘s social policy consists of corporate social programs) might be more understandable to an English–speaker with a descriptive translation: The company‘s social policy is implemented via corporate programs designed to improve conditions in the local community.
5. If you are feeling adventurous and trust the salon, you could ask for: î÷';ńňęŕ ë';öŕ (facial), ő';ě';÷ĺńę';é ď';ë';í'; (chemical peeling), ýď';ëH';ö';H'; (depilation, in Russian also called óäŕëĺí';ĺ âîëîń), îęđŕńęŕ đĺńí';ö (eyelash coloring) or even ő';ě';÷ĺńęŕH'; çŕâ';âęŕ đĺńí';ö (eyelash perms). Or save your money and wear a turban and dark glasses until your next trip home.